Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)

Palveluntuottaja

Yksityinen palvelujentuottaja
Nimi: Ticami Oy

Palveluntuottajan Y-tunnus: 2933823-2

Toimintayksikön nimi
Ticami Oy

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen
Orimattila Yhdystie 3, 16320 Pennala

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä
Kotityöpalvelu ikäihmisille. Palvelu suoritetaan asiakkaan kotona.

Toimintayksikön katuosoite
Yhdystie 3

Postinumero
16320

Postitoimipaikka
Pennala

Toimintayksikön vastaava esimies
Timo Ahlblad

Puhelin
044- 984 8686

Sähköposti
timo.ahlblad@ticami.fi

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2)

Toiminta-ajatus

Mikä on yksikön toiminta-ajatus?

Tavoitteena asiakkaan laadukas ja itsenäinen elämä omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Avustamme tässä asiakasta yksilöllisesti fyysiset ja psyykkiset tarpeet huomioiden. Palvelun sisältö suunnitellaan yhdessä asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan ja asiakkaan kanssa laaditaan palvelusuunnitelma ja -sopimus ennen palvelusuhteen aloittamista.

Arvot ja toimintaperiaatteet

Mitkä ovat yksikön arvot ja toimintaperiaatteet?

Toimintamme on asiakaslähtöistä ja kunnioitamme asiakkaan omia arvoja, tapoja, tottumuksia ja elämäntapoja. Kunnioitamme asiakasta ja hänen itsemääräämisoikeuttaan. Toimimme ammattimaisesti, luotettavasti, sekä turvallisesti. Noudatamme ehdotonta vaitiolovelvollisuutta ja meille on tärkeää luottamukselle perustuvan yhteistyösuhteen rakentaminen asiakkaan kanssa.

3 RISKINHALLINTA (4.1.3)

Luettelo riskinhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista

Riskien tunnistaminen

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit?

Pyrimme huomioimaan ennakkoon työmme mahdolliset vaaratilanteet, tai riskit, jotka voivat johtaa henkiseen, ruumiilliseen, tai taloudelliseen vahinkoon. Jos tällaisia ilmenee, ne kirjataan ylös, raportoidaan yrityksen johdolle ja puutteet korjataan mahdollisimman pian.

Riskien käsitteleminen

Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoidaan?

Läheltä piti- ja vaaratilanteet kirjataan ylös ja tilastoidaan ja käymme läpi, mitä tapahtui ja kuinka vahinko voidaan jatkossa ehkäistä. Tilanne käsitellään välittömästi asiakkaan kanssa ja myös omaisia informoidaan tarvittaessa.

Korjaavat toimenpiteet

Miten yksikössänne reagoidaan esille tulleisiin epäkohtiin, laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja haittatapahtumiin?

Selvitetään tilanteen, tai tapahtuman syyt ja selvitetään keinot, jotta voimme ehkäistä tapahtuneen toistumista. Ohjeistetaan henkilökuntaa suullisesti ja tarvittaessa kirjallisesti.

Muutoksista tiedottaminen

Miten muutoksista työskentelyssä (myös todetuista tai toteutuneista riskeistä ja niiden korjaamisesta) tiedotetaan henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille?

Korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan työntekijöille palavereissa ja tiedotteena. Yhteistyötahoille tarvittaessa kirjallisena tiedotteena.

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3)

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun?

Timo Ahlblad, yrityksen toiminnan johtaja.

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot:

Timo Ahlblad, Yhdystie 3 16320 Pennala p. 044- 984 8686 timo.ahlblad@ticami.fi

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5)

Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia.

Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä?

Työtä ohjaavia toimintaperiaatteita seurataan säännöllisesti. Mahdolliset päivitystarpeet käsitellään yrityksen johdossa vuosittain.

Omavalvontasuunnitelman julkisuus

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä?

Omavalvontasuunnitelma on jatkossa nähtävillä PalveluSantran sivuilla, sekä yrityksemme kotisivuilla.

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2)

4.2.1 Palvelutarpeen arviointi

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään?

Asiakkaan palveluntarve arvioidaan tutustumiskäynnillä, jolloin asiakkaalle tehdään yksilöllinen palvelusuunnitelma.
Mittareina käytetään mm. asiakkaalla olevia sairauksia, sekä tilanne toimintakyvyn haitoista ja alentumista.
Käydään läpi myös asiakkaan sen hetkisen tilanteen nykyiset palvelut ja mahdollinen tuki esim. omaisilta.

Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin?

Asiakas on aina läsnä palvelutarpeen arvioinnissa ja läheiset aina, kun asiakas sitä haluaa, tai katsomme, että läheisen läsnäolo on palvelusuunnitelman onnistumisen kannalta välttämätöntä. On ensiarvoisen tärkeää, että asiakas ymmärtää ja hyväksyy palvelun tavoitteet ja toimintatavat.

4.2.1 Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma

Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan?

Palvelusuunnitelma laaditaan asiakkaan kotona. Työntekijät raportoivat jokaisen käynnin kirjallisesti ja näin seurataan, että palvelusuunnitelmaa on noudatettu sopimuksen mukaan.

Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti?

Asiakkaan luona palvelua suorittava työntekijä tutustuu aina kyseisen asiakkaan palvelusuunnitelmaan, sekä palvelusopimukseen huolella etukäteen. Työntekijä kirjaa aina tehdyt toimet raporttiin ja raportit käydään läpi aina asiakaskohtaisesti.

4.2.1 Hoito- ja kasvatussuunnitelma (LsL 30.5 §)

Miten hoito- ja kasvatussuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan?

4.2.2 Asiakkaan kohtelu

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityisyyttä, vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseen elämään?

Asiakkaiden itsemääräämisoikeus on kaiken lähtökohta. Asiakkaan omat ajatukset ja toiveet huomioidaan aina. Työntekijä on henkilökohtaisessa vastuussa siitä, että asiakasta kohdellaan kunnioittavasti.

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja käytännöt

Asiakkaan asiallinen kohtelu

Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasiallista kohtelua havaitaan?

Emme hyväksy asiakkaan epäasiallista, tai loukkaavaa kohtelua. Mikäli kohtelu aiheutuu työntekijästä, se käsitellään yhtiön johdon toimenpitein välittömästi.

Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakkaan kokema epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne?

Asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, tai läheisensä kanssa keskustellaan tapahtuneesta ja sovitaan yhdessä tilanteen vaatimista toimenpiteistä siten, että kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä lopputulokseen.

4.2.3 Asiakkaan osallisuus

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen

Palautteen kerääminen

Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan kehittämiseen? Miten asiakaspalautetta kerätään?

Palautteet vastaanotetaan yleensä käyntien yhteydessä suullisesti. Palautetta voi antaa vapaamuotoisesti myös kirjallisesti, tai sähköpostilla. Tarkoituksena on järjestää myös asiakaskyselyjä mahdollisesti vuosittain.

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä

Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä?

Asiakaspalautteet käsitellään yrityksessä henkilökunnan kesken ja tarvittaessa tiedotetaan asiakkaalle kirjallisesti. Kehitämme näiden pohjalta toimintaamme niin, että se on asiakkaan edun, tarpeiden ja toiveiden mukaista.

4.2.4 Asiakkaan oikeusturva

a) Muistutuksen vastaanottaja

Timo Ahlblad, Yhdystie 3 16320 Pennala p. 044- 984 8686 timo.ahlblad@ticami.fi

b) Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista

Sosiaaliasiamies Tarja Laukkanen p. 044- 729 7989
Päivystysaika keskiviikkoisin klo 9:00 – 11:00 Siirin tiloissa (Vapaudenkatu 23 B, Lahti).

b) Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saaduista palveluista

Valtakunnallinen kuluttajaneuvonta arkisin klo 9:00 – 15:00 p. 029 553 6901

c) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä?

Asiakas osoittaa muistutuksen ensisijaisesti Ticami Oy:lle joko kirjeellä, tai sähköpostilla.
Kirjallinen vastine muistutukseen annetaan mahdollisimman pian.

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3)

4.3.1 Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta

a) Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen

b) Lasten ja nuorten liikunta- ja harrastustoiminnan toteutuminen

4.3.2 Ravitsemus

4.3.3 Hygieniakäytännöt

4.3.4 Terveyden- ja sairaanhoito

a) Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen?

b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan?

d) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta?

Terveyden- ja sairaanhoito ei kuulu yrityksemme toimenkuvaan, mutta olemme lähiaikoina neuvottelemassa mahdollisesta
yhteistyösopimuksesta alan palveluja tuottavan yhteistyökumppanin kanssa.

4.3.5 Lääkehoito

a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään?

b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta?

4.3.6 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien kanssa toteutetaan?

Yhteistyötä valvotaan ja kehitetään jatkuvasti käytännön toimissa kentällä, tiedotteilla, sekä yhteistyöpalavereissa.

Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.)

Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja asiakasturvallisuusvaatimuksia?

Alihankkijoiden toimintaa valvotaan yrityksemme johdon toimesta jatkuvasti. Edellytämme alihankkijoiltamme ehdotonta ammattitaitoa, sekä luvanvaraisissa toimissa voimassa olevia lupia ja todistuksia. Tarkistamme aina alihankkijoiden taustat ennen yhteistyösopimuksen tekoa.

7 ASIAKASTURVALLISUUS (4.4)

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa

Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa?

Laitteiden ja välineiden hyvä ylläpito ja huolto, sekä työntekijöiden koulutus ja ohjeistus. Asiakasturvallisuus pyritään varmistamaan kaikissa asiakkaan kotona tapahtuvissa toimissa ja varmistamaan, että asiakkaan kotona on turvallista myös palveluntarjoajan poistuttua.

4.4.1 Henkilöstö

Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet

Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne?

Yrityksessämme ei ole hoito-, eikä hoivahenkilöstöä, koska emme toteuta palveluja, jotka vaativat sairaanhoidollista ammattitaitoa.

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet?

Sijaisia ja alihankkijoita käytetään, mikäli oma henkilökunta ei riitä palveluja tuottamaan, tai henkilökunnan vajaus on hetkellistä esim. sairausloman vuoksi. Tällöin varmistetaan sijaisten ammattitaito ja soveltuvuus.

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan?

Tällä hetkellä yrityksen henkilöstön määrä on kaksi, mutta valmiudet palkata lisää ovat hyvät, mikäli asiakkaiden lukumäärä sitä vaatii.

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet

a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet?

Rekrytointiprosessi sisältää avoimen haun/ ilmoitukset, hakemusten vastaanotto, haastattelut, sekä valintapäätöksen. Henkilöllisyyden ja taustatietojen tarkistamisen (tutkinto- ja työtodistukset). Tämän jälkeen työsopimuksen teko ja uuden työntekijän perehdyttäminen.

b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien soveltuvuus ja luotettavuus?

Jo rekrytoinnin haastatteluvaiheessa pyritään selvittämään mahdollisimman hyvin ehdokkaan soveltuvuus ja luotettavuus oikeilla kysymysvalinnoilla. Tämän lisäksi taustojen selvittäminen mm. työhistorian ja opiskeluhistorian osalta.

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta

a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja omavalvonnan toteuttamiseen?

Uudelle työntekijälle annetaan kokonaiskuva yrityksen toiminnasta ja toimintaperiaatteista. Laaditaan perehdyttämisaikataulu ja sovitaan perehdyttäjästä. Työhön opastamisen avainkohdat, kuten vastuu ja valtuudet, työvälineet ja -laitteet, asiakaskontaktit ja -suhteet.

b) Miten henkilökunnan velvollisuus tehdä ilmoitus asiakkaan palveluun liittyvistä epäkohdista tai niiden uhista on järjestetty ja miten epäkohtailmoitukset käsitellään sekä tiedot siitä, miten korjaavat toimenpiteet toteutetaan yksikön omavalvonnassa (katso riskinhallinta).

Tieto havaitusta epäkohdasta välitetään asiasta vastaavalle henkilölle välittömästi. Tehdyistä toimenpiteistä tiedotetaan työntekijöille palaverissa ja tiedotteena. Yhteistyötahoille tarvittaessa kirjallisena tiedotteena.

c) Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään?

Henkilökunnan koulutukset ammattitaidon edistämiseen, tai erikoisosaamiseen joko henkilökohtaisella tasolla, tai ryhmänä. Kysymykseen tulee sekä sisäinen, että ulkoinen koulutus (esim. ensiapu).

4.4.2 Toimitilat

Yrityksellämme ei ole asiakkaille tarkoitettuja toimitiloja, vaan toimimme asiakkaiden kotona.

Tilojen käytön periaatteet

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty?

4.4.3 Teknologiset ratkaisut

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen varmistetaan?

Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot?

4.4.4 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laitteiden hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutuminen?

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot

8 ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY (4.5)

a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä?

Henkilöstö perehdytetään tietosuoja-asioihin ja asiakirjahallintoon työhön perehdyttämisen yhteydessä.

b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta?

b) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain rekisteriseloste, miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä?

Rekisteriseloste tulee olemaan näkyvillä yrityksemme kotisivuilla.

c) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot

Timo Ahlblad Yhdystie 3, 16320 Pennala p. 044- 984 8686 timo.ahlblad@ticami.fi

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA

Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet ja aikataulu korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta.

Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan useista eri lähteistä. Riskinhallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuudesta riippuen suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon.

Omavalvonnan osana ovat vastuut ja valtuudet. Nämä määritellään jo työn perehdyttämisen vaiheessa. Tiedottaminen ja seuranta kirjallisesti, sekä sisäisissä palavereissa. Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään osana koko toiminnan kehittämistä.

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA (5)

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja.

Paikka ja päiväys
Pennala 4.3.2019

Allekirjoitus
Timo Ahlblad